نام محصول : تراورس دی بلوک
تراورس های بتنی (اسلیپر) پیش ساخته تولیدی شرکت ایثارکرمانشاه
کاتالوگ