ایمیل سمت نام و نام خانوادگی

رئیس هیئت مدیره محمد طالبی

نایب رئیس  هیئت مدیره محمد باقر میرزائی

عضو هیئت مدیره سعید پورزادی

عضو هیئت مدیره فرخ علیزاده پیرعلی

ghamari@isaarco.ir
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهندس محمد جواد قمری
Niazi@isaarco.ir
مدیر داخلی
مهندس کیوان نیازی

Sohaili@isaarco.ir
sale.isaarco@gmail.com

مدیر بازرگانی منوچهر سهيلی
Rabiee@isaarco.ir  مدیر مالی وحید ربیعی
farahi@isaarco.ir
مدیر تولید
مهندس علیرضا فراهی
jalali@isaarco.ir
مدیر آزمایشگاه
مهندس فرهاد جلالی
Bagheri@isaarco.ir 
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهندس روح اله باقری
aliei@isaarco.ir مدیر اداری مهندس مصطفی علیئی
larti@isaarco.ir  مدیر حقوقی و امور مجامع
خانم لارتی