ایمیل سمت نام و نام خانوادگی
Moswhitestoni@yahoo.com
sangsefidi@isaarco.ir
رئیس هیئت مدیره
دکتر مصطفی
سنگ سفیدی

نائب رئیس هیئت مدیره  یحیی قیاسوند

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهندس محمد جواد قمری

عضو هیئت مدیره محمد طالبی

عضو هیئت مدیره محمد باقر میرزائی
Niazi@isaarco.ir
مدیر داخلی
مهندس کیوان نیازی

Sohaili@isaarco.ir
sale.isaarco@gmail.com

مدیر بازرگانی منوچهر سهيلی
Rabiee@isaarco.ir  مدیر مالی وحید ربیعی
Bagheri@isaarco.ir 
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهندس روح اله باقری
ciscozagros@gmail.com
مدیر اداری مهندس مصطفی علیئی
jalali@isaarco.ir
مدیر تولید
مهندس فرهاد جلالی

Afshar@isaarco.ir
 

سرپرست IT
مهندس احسان افشار
Kolani@isaarco.ir
مدیر آموزش خانم کولانی
larti@isaarco.ir  مدیر حقوقی و امور مجامع
خانم لارتی