ایمیل سمت نام و نام خانوادگی

رئیس هیئت مدیره محمد طالبی

نایب رئیس  هیئت مدیره محمد باقر میرزائی

عضو هیئت مدیره سعید پورزادی

عضو هیئت مدیره فرخ علیزاده پیرعلی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهندس محمد جواد قمری
Niazi@isaarco.ir
مدیر داخلی
مهندس کیوان نیازی

Sohaili@isaarco.ir
sale.isaarco@gmail.com

مدیر بازرگانی منوچهر سهيلی
Rabiee@isaarco.ir  مدیر مالی وحید ربیعی
jalali@isaarco.ir
مدیر تولید
مهندس فرهاد جلالی
Bagheri@isaarco.ir 
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهندس روح اله باقری
ciscozagros@gmail.com
مدیر اداری مهندس مصطفی علیئی
larti@isaarco.ir  مدیر حقوقی و امور مجامع
خانم لارتی