نام محصول : لوله بتنی به قطر داخلی 1200 میلیمتر به طول مفید 2/5 متر