نام محصول : لوله بتنی به قطر داخلی 800 میلیمتر به طول مفید 2/5 متر