نام محصول : نیوجرسی لولایی
نیوجرسی لولایی به ابعاد : طول : 4 متر ارتفاع : 1 متر و عرض از پایین : 70 سانتی متر
کاتالوگ