مناقصه
موضوع :  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه آتش سوزی ، انفجار، صاعقه و زلزله دارائیهای ثابت
توضیحات : 
شرکت ایثار کرمانشاه در نظر دارد نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و همچنین بیمه آتش سوزی ، انفجار، صاعقه و زلزله دارائیهای ثابت خود اقدام نماید لذا از شرکتها و موسسات بیمه ای مرتبط دعوت به عمل می آید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/16 در پاکت دربسته به واحد اداری شرکت به آدرس : کرمانشاه – انتهای مسکن – پل مهندس حمید الوندی – جنب بازار روز شرکت ایثار کرمانشاه کد پستی :6717616661 ارسال نمایند
تاریخ شروع :  1397/12/13          تاریخ پایان : 1397/12/16
 دریافت اسناد